Σύνθεση και Κλίμακα

Baecker, R. M. (Ed.). (1993). Readings in groupware and computer-supported cooperative work: Assisting human-human collaboration. Morgan Kaufmann.

Bush, V. (1945). As we may think. The atlantic monthly, 176(1), 101-108.

Berners-Lee, T. (1996). WWW: Past, present, and future. Computer, 29(10), 69-77.

Bernstein, M. S., Little, G., Miller, R. C., Hartmann, B., Ackerman, M. S., Karger, D. R., … & Panovich, K. (2010, October). Soylent: a word processor with a crowd inside. In Proceedings of the 23nd annual ACM symposium on User interface software and technology (pp. 313-322). ACM.

Garrett, J. J. (2010). Elements of user experience, the: user-centered design for the web and beyond. Pearson Education.

Herbsleb, J. D. (2007, May). Global software engineering: The future of socio-technical coordination. In 2007 Future of Software Engineering (pp. 188-198). IEEE Computer Society.

Jaimes, A., & Sebe, N. (2007). Multimodal human–computer interaction: A survey. Computer vision and image understanding, 108(1), 116-134.

Licklider, J. C. R. (1960). Man-computer symbiosis. Human Factors in Electronics, IRE Transactions on, (1), 4-11.

Malone, T. W., & Crowston, K. (1994). The interdisciplinary study of coordination. ACM Computing Surveys (CSUR), 26(1), 87-119.

Nelson, T. H. (1987). Computer lib: Dream machines. Tempus Books of Microsoft Press.

Norman, D. A. (1993). Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine. Basic Books.

Packer, R., & Jordan, K. (2002). Multimedia: from Wagner to virtual reality. WW Norton & Company.

Sellen, A. J., & Harper, R. H. (2002). The myth of the paperless office. MIT press.

Shiffman, Daniel. Learning Processing: A Beginner’s Guide to Programming Images, Animation, and Interaction. Morgan Kaufmann, 2009.

Νικόλαος Αβούρης, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Βασίλης Ι. Κόμης (επιμέλεια), Συνεργατική τεχνολογία: Συστήματα και μοντέλα συνεργασίας για εργασία, μάθηση, κοινότητες πρακτικής και δημιουργία γνώσης, Κλειδάριθμος, 2009