Εργαλεία και Τεχνικές

Περίληψη

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά δομικά στοιχεία και τις τεχνικές του προγραμματισμού της διάδρασης, επομένως απευθύνεται σε όσους έχουν λίγες γνώσεις στις επιμέρους περιοχές ή στον συνδυασμό τους. Παρέχει συνοπτικά τις βασικές γνώσεις τόσο για τη γενική πλευρά του προγραμματισμού όσο και για την ειδική περίπτωση της διάδρασης. Ο αναγνώστης θα μάθει τα θεμελιώδη που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της διάδρασης. Επίσης, θα διαβάσει για τις τεχνικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας διεπαφής με τον χρήστη. Συνοπτικά, το κεφάλαιο αυτό προσφέρει τις βασικές γνώσεις από τις περιοχές του προγραμματισμού συστημάτων με έμφαση στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Βιβλιογραφία

 1. Graham, Paul. Hackers & Painters: Big Ideas from the Computer Age. " O’Reilly Media, Inc.", 2004.
 2. Grudin, Jonathan. “The Computer Reaches out: the Historical Continuity of Interface Design.” Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, 1990, pp. 261–68.
 3. Andrew, Hunt, and Thomas David. The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master. Addison Wesley Longman, Redwood City, 2000.
 4. McConnell, Steve. Code Complete. Pearson Education, 2004.
 5. Myers, Brad, et al. “Past, Present, and Future of User Interface Software Tools.” ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), vol. 7, no. 1, ACM, 2000, pp. 3–28.
 6. Noble, Joshua. Programming Interactivity: a Designer’s Guide to Processing, Arduino, and OpenFrameworks. " O’Reilly Media, Inc.", 2009.
 7. Olsen, Dan. Building Interactive Systems: Principles for Human-Computer Interaction. Cengage Learning, 2009.
 8. Raymond, Eric. “The Cathedral and the Bazaar.” Knowledge, Technology & Policy, vol. 12, no. 3, Springer, 1999, pp. 23–49.
 9. Reas, Casey, and Ben Fry. Processing: a Programming Handbook for Visual Designers and Artists. no. 6812, Mit Press, 2007.
 10. Thimbleby, H. Press on: Principles of Interaction Programming. MIT Press, Cambridge, 2007.
 11. Victor, Bret. Learnable Programming: Designing a Programming System for Understanding Programs. 2012, http://worrydream.com/LearnableProgramming.
 12. Ingalls, Dan, et al. “Back to the Future: the Story of Squeak, a Practical Smalltalk Written in Itself.” Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications, 1997, pp. 318–26.