Χαρτογράφηση επιχειρηματικών μοντέλων

Ο εντοπισμός μιας ανθρώπινης ανάγκης βασίζεται σε μια αρχική υπόθεση, η οποία αλλάζει συνέχεια μέσα από επαναληπτικές δοκιμές με τους πιθανούς αποδέκτες και η οποία περιλαμβάνει μια περιγραφή όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή και διανομή της νέας υπηρεσίας. Η κατασκευή της διάδρασης επηρεάζει τον χρήστη και απαιτεί κάποιες επιχειρηματικές προδιαγραφές, οι οποίες με την σειρά τους επηρεάζουν την σχεδίαση.