Επεξεργαστής κειμένου γραμμής ED

Ο επεξεργαστής κειμένου ED λειτουργεί σε επίπεδο γραμμής, γιατί ανάπτυχθηκε σε ένα περιβάλλον χρήστη, όπου η βασική συσκευή εισόδου και εξόδου είναι ο τηλέτυπος. Αν και δεν είναι εύχρηστος, παραμένει από την δημιουργία του συστήματος UNIX ο βασικός επεξεργαστής κειμένου, καθώς είναι απλός στην υλοποίηση και συμβατός με τις γλώσσες προγραμματισμού σε γραμμή εντολών.