Σχεδίαση υβριδικών συστημάτων τεχνολογίας και κοινότητας

Η ανάγκη για συντονισμό είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, αλλά γίνεται περισσότερο πολύπλοκη καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα σύνθετο κοινωνικό και τεχνολογικό σύστημα, σε αντίθεση με ένα καθαρά τεχνολογικό σύστημα όπου ο συντονισμός μεταξύ των επιμέρους δομών είναι ένας στόχος σταθερός και περισσότερο εφικτός.