Σύνθεση

Περίληψη

Η μελέτη του προγραμματισμού της διάδρασης για την περίπτωση των συνεργατικών συστημάτων -καθώς και για συστήματα που είναι σύνθεση επιμέρους συστημάτων- απαιτεί επιπλέον μεθόδους και τεχνικές από εκείνες που είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Επίσης, ο βαθμός συμμετοχής των χρηστών στη διαδικασία της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της εισαγωγής και της ενημέρωσης ενός συστήματος απαιτεί μια διαφορετική αντιμετώπιση. Συμπληρωματικά, στην περιοχή της διάδρασης ανθρώπου και υπολογιστή, έχουμε περιοχές όπως τα κοινωνικά και συνεργατικά συστήματα καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που αναλύουν φαινόμενα διάδρασης, τα οποία συμβαίνουν σε σύνθετα κοινωνικά και τεχνολογικά συστήματα, και μπορεί να λειτουργούν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από αυτήν της διάδρασης ενός ανθρώπου με έναν υπολογιστή. Τόσο η σύνθεση, όσο και η κλίμακα ενός συστήματος διάδρασης απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση στη μεθοδολογία της σχεδίασης από εκείνη που καλύπτει τη βασική περίπτωση ανθρώπου και υπολογιστή.

Βιβλιογραφία

 1. Baecker, Ronald M. Readings in Groupware and Computer-Supported Cooperative Work: Assisting Human-Human Collaboration. Elsevier, 1993.
 2. Bush, Vannevar, and others. “As We May Think.” The Atlantic Monthly, vol. 176, no. 1, 1945, pp. 101–08.
 3. Berners-Lee, Tim. “WWW: Past, Present, and Future.” Computer, vol. 29, no. 10, IEEE, 1996, pp. 69–77.
 4. Bernstein, Michael S., et al. “Soylent: a Word Processor with a Crowd Inside.” Proceedings of the 23nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, ACM, 2010, pp. 313–22.
 5. Garrett, Jesse James. Elements of User Experience, the: User-Centered Design for the Web and Beyond. Pearson Education, 2010.
 6. Herbsleb, James D. “Global Software Engineering: The Future of Socio-Technical Coordination.” Future of Software Engineering (FOSE’07), IEEE, 2007, pp. 188–98.
 7. Jaimes, Alejandro, and Nicu Sebe. “Multimodal Human–Computer Interaction: A Survey.” Computer Vision and Image Understanding, vol. 108, no. 1-2, Elsevier, 2007, pp. 116–34.
 8. Licklider, Joseph Carl Robnett. “Man-Computer Symbiosis.” IRE Transactions on Human Factors in Electronics, no. 1, IEEE, 1960, pp. 4–11.
 9. Malone, Thomas W., and Kevin Crowston. “The Interdisciplinary Study of Coordination.” ACM Computing Surveys (CSUR), vol. 26, no. 1, Acm, 1994, pp. 87–119.
 10. Nelson, Theodor H. Computer Lib/Dream Machines. Microsoft Press, 1974.
 11. Norman, Don. Things That Make Us Smart: Defending Human Attributes in the Age of the Machine. Diversion Books, 2014.
 12. Packer, Randall, and Ken Jordan. Multimedia: from Wagner to Virtual Reality. WW Norton & Company, 2002.
 13. Sellen, Abigail J., and Richard H. R. Harper. The Myth of the Paperless Office. MIT press, 2003.
 14. Shiffman, Daniel. Learning Processing: a Beginner’s Guide to Programming Images, Animation, and Interaction. Morgan Kaufmann, 2009.